skip to Main Content
QRUP 1
2-3 nəfərHəftədə 2 dəfə 90 dəqiqə70 AZN
4-5 nəfərHəftədə 2 dəfə 90 dəqiqə60 AZN
5 nəfərdən çoxHəftədə 2 dəfə 90 dəqiqə50 AZN
QRUP 2
2-3 nəfərHəftədə 3 dəfə90 dəqiqə100 AZN
4-5 nəfərHəftədə 3 dəfə90 dəqiqə80 AZN
5 nəfərdən çoxHəftədə 3 dəfə90 dəqiqə65 AZN
QRUP 3
Həftədə 2 dəfə 90 dəqiqə100 AZN
Həftədə 3 dəfə 90 dəqiqə130 AZN
Back To Top