skip to Main Content

QRUP 1

2-3 nəfərHəftədə 2 dəfə90 dəqiqə70 AZN
4-5 nəfərHəftədə 2 dəfə90 dəqiqə60 AZN
5 nəfərdən çoxHəftədə 2 dəfə90 dəqiqə50 AZN

QRUP 2

2-3 nəfərHəftədə 3 dəfə90 dəqiqə100 AZN
4-5 nəfərHəftədə 3 dəfə90 dəqiqə80 AZN
5 nəfərdən çoxHəftədə 3 dəfə90 dəqiqə65 AZN

QRUP 3

Həftədə 2 dəfə90 dəqiqə100 AZN
Həftədə 3 dəfə 90 dəqiqə130 AZN

Back To Top